UCHWAŁA NR LVII/422/2023 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-11-28 10:36:31 | Data modyfikacji: 2023-11-28 10:36:58.
 Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały rysunku planu w skali 1: 1000

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-11-28 10:43:42 | Data modyfikacji: 2023-11-28 10:44:02.

Załącznik nr 1 do uchwały - rysunek planu sporządzony w skali 1:1000 (TIFF)

Legenda do w/w załącznika

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-11-13 14:29:19 | Data modyfikacji: 2023-11-15 16:00:06.
 Załącznik nr 2 do uchwały rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-11-28 10:47:21 | Data modyfikacji: 2023-11-28 10:47:41.
 Załącznik nr 3 do uchwały rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-11-28 10:49:22.
 Załącznik nr 4 dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego planem w postaci wektorowej

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-11-28 10:50:21 | Data modyfikacji: 2023-11-28 10:50:50.
 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LVII/422/2023 Rady Gminy w Sobolewie Z DNIA 24 listopada 2023 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-11-28 10:51:35 | Data modyfikacji: 2023-11-28 10:52:11.
Data wprowadzenia: 2023-11-28 10:51:35
Data modyfikacji: 2023-11-28 10:52:11
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda