UCHWAŁA NR XLIII/329/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej – część A

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 12:58:59 | Data modyfikacji: 2022-07-22 12:59:27.
 Załącznik nr 1 do uchwały - rysunek planu sporządzony w skali 1:2000

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 13:03:08 | Data modyfikacji: 2022-07-22 13:05:11.

Załącznik nr 1 do uchwały - rysunek planu sporządzony w skali 1:2000 (TIFF)

Legenda do w/w załącznika

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 13:07:11 | Data modyfikacji: 2022-07-22 13:11:01.
 Załącznik nr 2 do uchwały rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 13:11:48 | Data modyfikacji: 2022-07-22 13:12:03.
 Załącznik nr 3 do uchwały rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 13:12:39 | Data modyfikacji: 2022-07-22 13:13:05.
 Załącznik nr 4 dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego planem w postaci wektorowej

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 13:13:44 | Data modyfikacji: 2022-07-22 13:14:20.
 ROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 13:14:57 | Data modyfikacji: 2022-07-22 13:15:39.
Data wprowadzenia: 2022-07-22 13:14:57
Data modyfikacji: 2022-07-22 13:15:39
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda