UCHWAŁA NR XLIII/331/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej – część B

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 13:23:24 | Data modyfikacji: 2022-09-08 15:05:23.
 Załącznik nr 1 do uchwały - rysunek planu sporządzony w skali 1:2000

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 13:25:19 | Data modyfikacji: 2022-07-22 13:26:59.

Załącznik nr 1 do uchwały - rysunek planu sporządzony w skali 1:2000 (TIFF)

Legenda do w/w załącznika

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 13:29:13 | Data modyfikacji: 2022-07-22 13:32:30.
 Załącznik nr 2 do uchwały rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 13:33:16 | Data modyfikacji: 2022-08-16 13:15:07.
 Załącznik nr 3 do uchwały rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 13:34:08 | Data modyfikacji: 2022-07-22 13:34:29.
 Załącznik nr 4 dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego planem w postaci wektorowej

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 13:35:05 | Data modyfikacji: 2022-07-22 13:35:39.
 ROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-07-22 13:36:17 | Data modyfikacji: 2022-07-22 13:38:02.
Data wprowadzenia: 2022-07-22 13:36:17
Data modyfikacji: 2022-07-22 13:38:02
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda