UCHWAŁA NR XXIII/184/2020 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sobolew – rejon ul. Polnej i ul. Żelechowskiej – część A

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-28 12:09:24 | Data modyfikacji: 2020-12-28 12:11:36.

Załącznik nr 1 do uchwały - rysunek planu sporządzony w skali 1:1000

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-23 14:26:54 | Data modyfikacji: 2020-12-23 14:35:10.

Załącznik nr 1 do uchwały - rysunek planu sporządzony w skali 1:1000 (TIFF)

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-23 14:36:19 | Data modyfikacji: 2020-12-23 14:41:06.

Załącznik nr 2 do uchwały rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-28 12:12:39 | Data modyfikacji: 2020-12-28 12:13:32.

Załącznik nr 3 do uchwały rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-28 12:15:02 | Data modyfikacji: 2020-12-28 12:15:58.

Załącznik nr 4 dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego planem w postaci wektorowej

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-28 12:17:35 | Data modyfikacji: 2020-12-28 12:19:39.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI SOBOLEW – REJON UL. POLNEJ I UL. ŻELECHOWSKIEJ – CZĘŚĆ A

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-12-28 13:58:50 | Data modyfikacji: 2020-12-28 16:09:06.
Data wprowadzenia: 2020-12-28 13:58:50
Data modyfikacji: 2020-12-28 16:09:06
Opublikowane przez: Mariola Kępka