Uchwała nr XLII/321/2022 z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-08-17 12:48:11 | Data modyfikacji: 2022-08-17 12:48:27.
 UCHWAŁA NR LII/386/2023 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-07 09:40:15 | Data modyfikacji: 2023-03-07 09:40:46.
 Załącznik nr 1 do uchwały - rysunek planu sporządzony w skali 1:1000

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-07 09:41:25 | Data modyfikacji: 2023-03-07 09:42:03.

Załącznik nr 1 do uchwały - rysunek planu sporządzony w skali 1:1000 (TIFF)

Legenda do w/w załącznika

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-07 09:43:07 | Data modyfikacji: 2023-03-07 09:46:13.
 Załącznik nr 2 do uchwały rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-07 09:47:30 | Data modyfikacji: 2023-03-07 09:47:45.
 Załącznik nr 3 do uchwały rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-07 09:49:07.

Załącznik nr 4 dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego planem w postaci wektorowej

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-07 09:49:47 | Data modyfikacji: 2023-03-07 09:51:08.
 UZASADNIENIE do Uchwały Nr LII/386/2023 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 marca 2023 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-07 09:52:06.
  ROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-10 10:55:34 | Data modyfikacji: 2023-03-10 11:02:52.
 Rozstrzygnięcie nadzorcze

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-09-20 13:09:47.
 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOBOLEW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-09-20 13:16:46 | Data modyfikacji: 2023-09-20 13:17:04.
 PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-09-20 13:18:03 | Data modyfikacji: 2023-09-20 13:18:34.
Data wprowadzenia: 2023-09-20 13:18:03
Data modyfikacji: 2023-09-20 13:18:34
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda