bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 
 Uchwała nr XLII/321/2022 z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2022-08-17 12:48:11 | Data modyfikacji: 2022-08-17 12:48:27.
 UCHWAŁA NR LII/386/2023 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-07 09:40:15 | Data modyfikacji: 2023-03-07 09:40:46.
 Załącznik nr 1 do uchwały - rysunek planu sporządzony w skali 1:1000

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-07 09:41:25 | Data modyfikacji: 2023-03-07 09:42:03.

Załącznik nr 1 do uchwały - rysunek planu sporządzony w skali 1:1000 (TIFF)

Legenda do w/w załącznika

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-07 09:43:07 | Data modyfikacji: 2023-03-07 09:46:13.
 Załącznik nr 2 do uchwały rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-07 09:47:30 | Data modyfikacji: 2023-03-07 09:47:45.
 Załącznik nr 3 do uchwały rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-07 09:49:07.

Załącznik nr 4 dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego planem w postaci wektorowej

 

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-07 09:49:47 | Data modyfikacji: 2023-03-07 09:51:08.
 UZASADNIENIE do Uchwały Nr LII/386/2023 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 marca 2023 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-07 09:52:06.
  ROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-03-10 10:55:34 | Data modyfikacji: 2023-03-10 11:02:52.
 Rozstrzygnięcie nadzorcze

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-09-20 13:09:47.
 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOBOLEW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-09-20 13:16:46 | Data modyfikacji: 2023-09-20 13:17:04.
 PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2023-09-20 13:18:03 | Data modyfikacji: 2023-09-20 13:18:34.

Zobacz:
   Uchwała NR LX/458/2024 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 324/1, 732 w miejscowości Sokół, gmina Sobolew – część A
   UCHWAŁA RADY GMINY W SOBOLEWIE NR LVII/422/2023 Z DNIA 24 LISTOPADA 2023 R. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej
   UCHWAŁA NR LII/386/2023 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sobolew w rejonie ul. Milanowskiej i Poprzecznej
   UCHWAŁA NR XLIII/331/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej – część B
   UCHWAŁA NR XLIII/329/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kownacica, Gończyce, Sokół – rejon wokół elektrowni wiatrowej – część A
   UCHWAŁA NR XLIII/330/2022 RADY GMINY W SOBOLEWIE Z DNIA 15 LIPCA 2022 R. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew
   UCHWAŁA NR XXIII/184/2020 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sobolew – rejon ul. Polnej i ul. Żelechowskiej – część A
   Uchwała Nr XXII/173/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew
   Uchwała Nr VIII/35/2015 z dnia 31 marca 2015 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew
   UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezy
   UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew
   Uchwały Nr XXXVI/192/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sobolew – tereny stacji paliw oraz zabudowy usługowej
   Uchwała Nr IX/81/99 z dnia 22 lipca 1999 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew – teren skoncentrowanej zabudowy jednorodzinnej
   Uchwała Nr V/40/99 z dnia 4 lutego 1999 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew – teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej i usług oraz tere
   Uchwała Nr V/39/99 z dnia 4 lutego 1999 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew – teren oczyszczalni
   Uchwała Nr V/37/99 z dnia 4 lutego 1999 r. Rady Gminy w Sobolewie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Sobolew - działka nr 2688
Data wprowadzenia: 2023-09-20 13:18:03
Data modyfikacji: 2023-09-20 13:18:34
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl